logo blanc horizontal en

Polisi

preifatrwydd

Gan ein bod yn poeni am warchod eich data personol, rydym am roi gwybod i chi sut mae Laboratoire Aguettant a’i aelod cyswllt yn casglu ac yn prosesu eich Data trwy’r wefan bresennol.

1- pwy sy'n gyfrifol

am brosesu ?

Y rheolydd data yw Laboratoire Aguettant sydd wedi'i leoli yn 1 rue Alexander Fleming, 69007 LYON ac wedi'i gofrestru yn Lyon o dan y rhif 447 800 210.

2- i beth mae'r polisi

hwn yn berthnasol ?

Mae’r polisi diogelu data hwn yn berthnasol i’r holl Brosesu a wneir gan Laboratoire Aguettant a’i aelod cyswllt trwy’r wefan bresennol.

Nid yw'r polisi hwn yn berthnasol i wefannau trydydd parti, gan gynnwys y rhai y gellir eu crybwyll ar ein gwefan neu gyfrwng arall trwy ddolen we.

3- Diffiniadau

« Data personol » neu « Data » : mae’n cyfeirio at unrhyw wybodaeth a all ymwneud â pherson naturiol adnabyddadwy neu adnabyddadwy, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol (e.e. cyfenw, enw cyntaf, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, ac ati).

« Prosesu » : yn cynnwys un neu fwy o weithrediadau a wneir ar ddata personol, yn enwedig casglu, cofnodi, defnyddio, trosglwyddo neu gyfathrebu Data o’r fath.

4- Pa ddata

ydym yn ei gasglu gan chi?

Y Data a gasglwyd gan Laboratoire Aguettant trwy ei wefan yn unig yw’r Data yr ydych yn cytuno i’w gyfleu i Laboratoire Aguettant trwy un o’r cyfeiriadau a nodir ar y wefan hon a’r ffurflenni cyswllt.
Os byddwch yn llenwi ffurflen, mae rhywfaint o'r wybodaeth y gofynnir amdani yn orfodol. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi gan seren. Os byddwch yn dewis peidio â darparu’r wybodaeth hon, ni fydd Laboratoire Aguettant yn gallu prosesu’ch cais.
Mae Laboratoire Aguettant yn sicrhau ei fod ond yn casglu ac yn prosesu Data Personol sy’n berthnasol, yn ddigonol, heb fod yn ormodol ac yn gwbl angenrheidiol i gyflawni’r dibenion a bennwyd yn flaenorol.

5- A ydym yn casglu

eich cyfeiriad ip a cwcis?

Pan fyddwch chi'n pori'r wefan, mae peth o'ch Data yn cael ei gasglu gan ddefnyddio ""cwcis"".

Ffeil ddata yw cwci y mae gwefannau penodol yn ei ysgrifennu i'ch gyriant caled pan fyddwch chi'n ymweld â nhw. Nid yw'n rhaglen weithredadwy nac yn firws. Mae ffeil cwci yn cynnwys gwybodaeth fel IDau defnyddwyr, yn ogystal â gwybodaeth am eich ymweliad â'r wefan. Ni all cwci ddarllen gwybodaeth ar eich disg galed, ac ni all ychwaith ddarllen ffeiliau cwci eraill a grëwyd gan wefannau eraill.

Mae adneuo rhai o'n cwcis yn amodol ar gael eich caniatâd pan fyddwch yn cysylltu â'n gwefan.

Mae hyn yn wir am ein hofferyn mesur cynulleidfa « Matomo », sy'n ein galluogi i wella cynnwys y wefan a chael data ystadegol ar ymwelwyr â'r wefan. Mae'r defnydd o'r cwci hwn wedi'i gyfyngu i hyd y sesiwn a chaiff ei ddileu'n awtomatig pan fyddwch yn gadael y wefan. Trwy ddadactifadu'r cwcis hyn, ni fydd eich ymweliad a ffynonellau traffig yn cael eu cofnodi mwyach.

Mae hyn hefyd yn wir am y defnydd o rannu dolenni i rwydweithiau cymdeithasol sy'n bresennol ar ein gwefan (LinkedIn, YouTube, ac ati), sy'n caniatáu ichi gyrchu cynnwys fideo a rhannu cynnwys o'n gwefan â phobl eraill. Pan fyddwch chi'n defnyddio'r botymau rhannu hyn, mae cwci trydydd parti yn cael ei osod. Os ydych chi wedi'ch cysylltu â'r rhwydwaith cymdeithasol tra'n pori ein gwefan, mae'r botymau rhannu yn ei gwneud hi'n bosibl cysylltu'r cynnwys a welwyd â'ch cyfrif defnyddiwr.

Sylwch nad oes gennym ni fynediad i'r cwcis trydydd parti rydyn ni'n eu defnyddio ac na allwn ni eu rheoli.

Nid oes unrhyw gwcis yn cael eu gosod ar eich terfynell heb eich caniatâd, ac eithrio'r rhai sy'n gwbl angenrheidiol i chi bori ein gwefan a'u hunig ddiben yw galluogi neu hwyluso pori o'r fath. Mae hyn yn wir am ein hofferyn ffurfweddu gwefan «WordPress», yr offeryn «Polylang» ar gyfer eich dewis iaith, a’n hofferyn rheoli caniatâd a gosod paramedr “Axeptio”: https://www.axept.io/.

Gallwch newid eich dewisiadau unrhyw bryd drwy glicio ar y pictogram ar waelod chwith pob tudalen ar ein gwefan neu drwy ffurfweddu eich porwr.

Isod mae’r ffyrdd y gallwch dderbyn/gwrthod neu ddileu cwcis o’n gwefan. Mae ffurfweddiad pob porwr yn wahanol. Fe'i disgrifir yn newislen cymorth eich porwr, a fydd yn dweud wrthych sut i addasu eich dewisiadau cwci.

6- sut ydym yn defnyddio

eich data personol?

Mae Laboratoire Aguettant yn ymrwymo i gasglu a phrosesu eich Data yn deg ac yn gyfreithlon. Mae'r Prosesu a wneir gan Laboratoire Aguettant at ddibenion penodol, cyfreithlon a phenodol.

Gall eich Data gael ei brosesu at y dibenion canlynol:
- Ymateb i'ch ceisiadau cyswllt
- Eich defnydd o'r wefan

7- beth yw

eich hawliau ?

Yn unol â darpariaethau’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddata Personol (GDPR), mae gan unrhyw berson y mae ei Ddata wedi’i gasglu gan Laboratoire Aguettant yr hawl i gyrchu, cywiro a gwrthwynebu eu Data ar seiliau cyfreithlon, yr hawl i gael dileu eu Data. ac wedi trosglwyddo, yr hawl i gyfyngu ar Brosesu eu Data, yr hawl i dynnu eu caniatâd yn ôl a'r hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod cymwys.

Mae gennych hefyd yr hawl i gyfathrebu cyfarwyddiadau ynghylch tynged eich Data ar ôl eich marwolaeth.

Gallwch arfer yr hawliau hyn drwy gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data yn personaldata@aguetant.fr.

Gallwch dynnu eich caniatâd i ddefnyddio cwcis yn ôl unrhyw bryd yn unol ag Adran 5 trwy glicio ar y pictogram ar waelod chwith pob tudalen ar ein gwefan neu drwy ffurfweddu eich porwr.

8- ble mae

eich manylion personol yn cael ei storio ?

Caiff eich Data ei storio mewn lleoliadau gwarchodedig a chof ar weinyddion a reolir gan Laboratoire Aguettant neu ein darparwyr gwasanaeth, sydd naill ai yn ein swyddfeydd neu yn swyddfeydd ein darparwyr gwasanaeth.

Yn gyffredinol, mae Laboratoire Aguettant yn sicrhau diogelwch eich Data trwy weithredu diogelu data trwy ddefnyddio mesurau diogelwch corfforol a rhesymegol.

9- Pa mor hyd yw

eich manylion personol cadw?

Dim ond am yr amser sydd ei angen ar gyfer y gweithrediadau y cafodd ei gasglu ar ei gyfer y mae Laboratoire Aguettant yn cadw eich Data ac yn unol â deddfwriaeth gyfredol.

Contact form :

Purpose of processing and legal basis
Responding to your requests for information - Legitimate interest or legal obligation depending on the content of your request.
Personal data collected
Mrs/Mr, surname*, first name*, profession, email*, telephone number*, address, postcode, town*, country*, message*
Who has access to your personal data
Authorised staff at Laboratoire Aguettant: Site administrator and the person authorised to reply to you
Retention period
For the time required to reply to the request

10- Do we transfer your data

outside the european union?

The Data transmitted via our website shall be processed by the authorised departments of Laboratoire Aguettant (France), and may, where appropriate, be shared within the subsidiaries of the Aguettant Group or transmitted to external service providers acting on behalf of Laboratoire Aguettant in order to meet the purposes described in Section 6. These subsidiaries or service providers may be located in countries which do not provide the same level of protection as that offered within the European Union. In this case, Laboratoire Aguettant shall ensure that guarantees ensuring the protection of your Data have been put in place.

11- Warnings

We inform you that, with the exception of the Data referred to above, this website is not intended to receive confidential information from you.

- Children and minors: in accordance with the French Data Protection Act (Loi Informatique et Libertés), if you are under 15, please only use this website with the consent of a parent or guardian. We do not intentionally collect any data from minors if the persons responsible for parental authority have not given their consent. If we discover that minors are entering Data without the consent of their parents or guardians, we will delete this Data. In the event that a parent or guardian becomes aware that their child has provided us with Data, we invite them to contact us. We will take the necessary steps to delete such information from our database in accordance with applicable legal requirements.

- Sensitive Data: Unless we expressly request or invite you to do so, we ask you not to provide or transmit to us, via the Website, any Sensitive Data, i.e. data on racial or ethnic origin, political opinions, philosophical or religious convictions or other beliefs, health, private life, criminal record (e.g. administrative and criminal proceedings and sanctions), trade union membership or social welfare measures.
logo vertical en
Cysylltwch
Aguettant Ltd, No 1 Farleigh House, Old Weston Road, Flax Bourton, Bristol, BS48 1UR
UK T : +44 (0)1275 463691
Eire T : +353 (0)143 11350
Ebost : info@aguettant.co.uk
Cysylltwch â Ni
Dilynwch ni
Cynlluniwyd a chrëwyd y safle hwn gan yr asiantaeth CustomR mewn ffordd gynaliadwy, gyda thechnolegau i leihau ei effaith carbon. Mae'n cynhyrchu dim ond 0.2g o CO2 fesul tudalen a welir ac mae'n cael ei bweru gan ynni adnewyddadwy. Gwnaed cyfrifiadau carbon gyda websitecarbon.
AGUK-349/02-06/2024
Diweddariad diwethaf o'r wefan : 

18 Mawrth 2024

chevron-uparrow-right