logo blanc horizontal en

Cyfrifoldeb
Cymdeithasol Corfforaethol

Yn Aguettant, rydym wedi ymrwymo i gynnal busnes mewn ffordd gymdeithasol gyfrifol a chynaliadwy. Mae ein polisi Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR) yn adlewyrchu ein hymroddiad i gael effaith gadarnhaol ar gymdeithas a'r amgylchedd. Rydym yn ymdrechu i integreiddio ystyriaethau moesegol, cymdeithasol ac amgylcheddol yn ein harferion busnes a'n prosesau gwneud penderfyniadau.
closeupbrightbluewater 61f0f88d81004729a7385484bcd38998
1

Ymddygiad

Moesegol

- Rydym yn cadw at y safonau uchaf o uniondeb, gonestrwydd ac ymddygiad moesegol ym mhob agwedd ar fusnes, yn fewnol ac yn allanol.

- Rydym yn cydymffurfio â'r holl reoliadau a safonau diwydiant, rydym yn disgwyl yr un peth gan ein gweithwyr, partneriaid, a darparwyr logisteg trydydd parti.
closeupbrightbluewater 61f0f88d81004729a7385484bcd38998
2

Stiwardiaeth

Amgylcheddol

- Rydym wedi ymrwymo i leihau ein hôl troed amgylcheddol a hyrwyddo cynaliadwyedd ar bob lefel y gallwn effeithio arni.

- Rydym yn blaenoriaethu'r defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy ac arferion ecogyfeillgar yn y DU ac Iwerddon.
closeupbrightbluewater 61f0f88d81004729a7385484bcd38998
3

Lles

Gweithwyr

- Rydym yn gwerthfawrogi iechyd, diogelwch a lles ein gweithwyr.

- Rydym yn darparu amgylchedd gwaith diogel, yn rhydd rhag gwahaniaethu, aflonyddu, ac unrhyw fath o gamfanteisio.

- Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth, cynhwysiant, a chyfle cyfartal i bob gweithiwr, ac rydym yn buddsoddi yn eu datblygiad proffesiynol a'u twf.
closeupbrightbluewater 61f0f88d81004729a7385484bcd38998
4

Ymgysylltiad

Cymunedol

- Rydym yn ymgysylltu’n weithredol â’r cymunedau lle rydym yn gweithredu, gan gefnogi mentrau ac elusennau lleol.

- Rydym yn annog ein gweithwyr trwy gynnig amser gwaith i wirfoddoli a chymryd rhan mewn gweithgareddau gwasanaeth cymunedol, gan gyfrannu at les a datblygiad cymdeithasol.
closeupbrightbluewater 61f0f88d81004729a7385484bcd38998
5

Cyfrifoldeb

Cynnyrch

- Rydym wedi ymrwymo i gyflenwi cynhyrchion o safon sy'n bodloni safonau rheoleiddio a disgwyliadau cwsmeriaid trwy seilio arloesiadau ar ganllawiau ac adborth cwsmeriaid.

- Mae prosesau profi a sicrhau ansawdd trylwyr ar waith i sicrhau diogelwch, effeithiolrwydd a dibynadwyedd ein cynnyrch.

- Rydym yn darparu gwybodaeth gywir a thryloyw am ein cynnyrch, gan gynnwys eu cyfansoddiad, defnydd, a risgiau posibl.
closeupbrightbluewater 61f0f88d81004729a7385484bcd38998
6

Cyfrifoldeb Cadwyn

Gyflenwi

- Rydym yn dal ein cyflenwyr a'n partneriaid busnes i'r un safonau cyfrifoldeb moesegol a chymdeithasol ag yr ydym yn eu cynnal.

- Rydym yn ymdrechu i weithio gyda chyflenwyr sy'n rhannu ein hymrwymiad i gynaliadwyedd, arferion busnes moesegol, a hawliau dynol.
closeupbrightbluewater 61f0f88d81004729a7385484bcd38998
7

Gwelliant

Parhaus

- Rydym yn adolygu ac yn diweddaru ein polisïau a'n harferion i adlewyrchu disgwyliadau esblygol cymdeithas, tueddiadau'r diwydiant, ac arferion gorau.

- Rydym yn annog adborth gan ein gweithwyr a'n cwsmeriaid, ac rydym yn croesawu awgrymiadau ar gyfer gwella ein perfformiad.
Trwy gadw at y polisi Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol hwn, nod Aguettant Ltd. yw creu gwerth hirdymor i'n gweithwyr a'n cwsmeriaid, tra'n cyfrannu at les cymdeithas a'r blaned.
logo vertical en
Cysylltwch
Aguettant Ltd, No 1 Farleigh House, Old Weston Road, Flax Bourton, Bristol, BS48 1UR
UK T : +44 (0)1275 463691
Eire T : +353 (0)143 11350
Ebost : info@aguettant.co.uk
Cysylltwch â Ni
Dilynwch ni
Cynlluniwyd a chrëwyd y safle hwn gan yr asiantaeth CustomR mewn ffordd gynaliadwy, gyda thechnolegau i leihau ei effaith carbon. Mae'n cynhyrchu dim ond 0.2g o CO2 fesul tudalen a welir ac mae'n cael ei bweru gan ynni adnewyddadwy. Gwnaed cyfrifiadau carbon gyda websitecarbon.
AGUK-349/02-06/2024
Diweddariad diwethaf o'r wefan : 

18 Mawrth 2024

chevron-uparrow-right